Адвокат Димитър Алексиев в София

Вещно и облигационно право

ТЪРСИШ ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ за:

 • Изготвяне на предварителни договор за покупко-продажба на недвижими имоти.

Сделки с недвижими имоти: продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане, проучване на правния статут на имота в имотния регистър, обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката,
Осъществяване на сделки пред нотариуса

 • учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути
 • обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност
 • анали и консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот
 • съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права и защита на владението
 • Правна помощ при купуване или продаване на недвижими имоти, чрез агенция.
 • Представителство пред банки, при изготвяне и подписване на ипотечни договори.
 • вписвания в имотния регистър
 • Регистрация на ЖСК и кооперации;
 • консултации относно сключване,тълкуване,изпълнение и неизпълнение на различни видове договори по ЗЗД и ТЗ
 • изготвяне на предварителни и окончателни договори, неизпълнение на договори – последици,представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове при неизпълнение на договори
 • изготвяне на различни видове пълномощни.