Адвокат Димитър Алексиев в София

Публикуване на годишни финансови отчети

Както повелява закона, всяка година до края на юни, всички фирми, трябва да публикуват годишните си финансови отчети в Търговския регистър. След като поучите от Вашите счетоводители тези отчети, се обърнете към мен за да направя нужното за тяхното публикуване в Търговския регистър. Това ще ви спести време и нерви от чакане по опашки и разправии с деловодители.
Съгласно Закона за счетоводството предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети до 30 юни на следващата година.
Малко ценна информация за годишните финансови отчети

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в търговския регистър ?
На публикуване подлежат отчетите на всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ, ООД, ЕООД, КД, СД, АД. В това число влизат:
– всички, които упражняват търговска дейност като ЕТ, ЕООД, ООД, Събирателно дружество, Командитно дружество с или без акции, АД, ЕАД, Кооперация и всички други правни форми описани в търговския закон.
– ГФО подават всички, които са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност последните, една, две или повече години, не са извършвали дейност никога, но са регистрирани по търговския закон.
– ГФО подават тези, които са: на патент, не са на патент, не са регистрирани по ДДС, са регистрирани са по ДДС, са освободени са от задължението да имат касов апарат, са длъжни са да имат касов апарат, получават плащания само в брой, получават плащания само по банков път.
Всички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година до 30 юни на следващата година. Това задължение не е еднократно, а е всяка година.
Предприятията, които са пререгитрирани до 31 май на текущата година, публикуват отчетите си от 2007 г. до предходната година до 30 юни на текущата година.
Предприятията пререгистрирани след 31 май на текущата година публикуват годишните си отчети от 2007 г. до предходната в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на пререгистрация.
В случай, че не изпълните това си задължение ИМА големи и сериозни глобии.
Глоба от 1500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция от 2000 до 5000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

ПУБЛИКАЦИЯТА НА ОТЧЕТИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И НЕ ЗАВИСИ ОТ ВИДА НА ДРУЖЕСТВОТО И ДАЛИ Е ИЗВЪРШВАЛО ДЕЙНOСТ !!!
Публикуват се следните елементи на годишния финансов отчет на дружеството
– Счетоводен баланс;
– Отчет за приходите и разходите;
– Отчет за паричните потоци;
– Отчет за собствения капитал;
-Приложение с информация за прилаганата счетоводна политика и за състоянията и измененията в активите и пасивите и в приходите и разходите, паричните потоци, както и други оповестявания съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.
-Доклада за заверка, изготвен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
-Годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган
Aкционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват, заедно с годишния финансов отчет, и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
Важни особености
За търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) освен годишния финансов отчет се прилага и решение на Управителния орган (за ООД това е Общото събрание, за ЕООД е решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието. Ако отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.
За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.
За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните годишни финансови отчети.
Акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват и :
1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и
2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.