Адвокат Димитър Алексиев в София

Трудово правни консултации

Адвокат Алексиев работи в областта на трудовото право и предлага трудово правни консултации и услуги свързани с : изготвяне, сключване и прекратяване на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики;
Правни становища по всички видове трудово правни въпроси:

  • Консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други трудовоправни въпроси;
  • Изготвяне на други документи във връзка с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и т.н;
  • Консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други;
  • Консултации при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извън съдебно решаване на трудово правни спорове;

Процесуално представителство пред съд по трудово правни спорове.