Адвокат Димитър Алексиев в София

Недвижими имоти

Адвокат Алексиев предлага правни услуги свързани с закупуване на недвижим имот:

  • Изготвяне на предварителни договор за покупко-продажба на недвижими имоти.
  • Сделки с недвижими имоти: продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане, проучване на правния статут на имота в имотния регистър, обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката,
  • Осъществяване на сделки за недвижими имоти пред нотариуса учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути
  • обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност
  • анали и консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот
  • съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права и защита на владението
  • Правна помощ при купуване или продаване на недвижими имоти, чрез агенция.
  • Представителство пред банки, при изготвяне и подписване на ипотечни договори, във връзка с закупуване на недвижими имоти.
  • Вписвания в имотния регистър
  • Регистрация на ЖСК и кооперации