Адвокат Димитър Алексиев в София

Процесуално представителство

Процесуално представителство:

  • по граждански и търговски дела;
  • по бързи производства, брачни дела, съдебни дела, производства по чл.19 ЗЗД за сключване на окончателен договор и т.н.;
  • при обезпечение на бъдещ иск и на предявен иск – налагане на запор, възбрана и др.
  • процесуално представителство в изпълнителни производства пред съда – при издаване на изпълнителен лист и заповеди за изпълнение
  • процесуално представителство по изпълнителни дела пред съдия-изпълнителя – принудително събиране на парични вземания, публична продажба на движими вещи и недвижими имоти, изпълнение върху вещи в съпружеска имуществена общност, принудително изпълнение на непарични задължения – принудително отнемане на движими вещи и недвижими имоти, принудително изпълнение на определени действия.